Телефон: 00359 (0)32 692741

Новини 

Тръжна процедура във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет и пазарните позиции на Самиташ Металбау ЕООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване“, Договор № BG16RFOP002-2.001-0471-C01

Публикуваме на вашето внимание комплекта с изискуеми тръжни документи за участие в процедура по за определяне на изпълнител - избор с публична покана с обект:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции.

Можете да изтеглите документацията от тук: ИЗТЕГЛИ

 


 

 

Самиташ Металбау ЕООД стартира изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-0471-C01 „Подобряване на производствения капацитет и пазарните позиции на Самиташ Металбау ЕООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 1 062 320 лв., от които 632 080,40 лв. европейско и 111 543,60 лв. национално съфинансиране.


Продължителността но проекта е 18 месеца с начална дата 23.12.2015 г.
 

Целта на проекта е инвестиция във високотехнологично металообработващо оборудване за:

~подобряване на производствените процеси

~разнообразяване асортимента от продукти и услуги

~подобряване качеството на продукцията

~добавяне на нови характеристики на наличните продукти

~увеличаване на производствения капацитет

~нарастване на производителността

~съкращаване времето за изпълнение на поръчките

~повишаване на ефективността на производствените разходи

~намаляване на себестойността на продукцията

~нарастване приходите от продажби и износ

~увеличаване броя на поръчките

~разширяване на пазарния дял на предприятието чрез достигане до по-голям брой клиенти в страната и извън нея.

В резултат от дейностите по проекта Самиташ Металбау ЕООД ще гарантира развитието на конкурентоспособния и експортния си потенциал, подобрявайки пазарното присъствие на предприятието на общия европейски пазар.